Materiały konferencyjne - konferencja "Środowisko Elektromagnetyczne Kopalń" 2011-09-20

1. Kompatybilność elektromagnetyczna i bezpieczeństwo funkcjonalne w górnictwie – wprowadzenie

Wyższy Urząd Górniczy, mgr inż. Mirosław Krzystolik

Obserwowany obecnie postęp techniczny w górnictwie związany jest ściśle z automatyzacją procesów wydobywczych w których największą rolę odgrywają urządzenia i systemy elektryczne, elektroniczne oraz teleinformatyczne. Ich poprawne współdziałanie ma już bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy w podziemnych zakładach górniczych oraz podniesienie efektywności ekonomicznej. W związku z tym, mając na uwadze obecny stan prawny i stan techniki Wyższy Urząd Górniczy dąży do podniesieniem wiedzy na temat zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej oraz systemów radiowych zarówno wśród producentów sprzętu górniczego jak i wśród pracowników kopalń odpowiedzialnych za eksploatację coraz to bardziej złożonych systemów automatyki.

(pobierz prezentację)

2. Aspekty prawne kompatybilności elektromagnetycznej w górnictwie

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, mgr inż. Jacek Cuber

W referacie przedstawione zostaną wymagania prawne związane z wprowadzaniem oraz użytkowaniem wyrobów w zakładach górniczych związane pośrednio i bezpośrednio z szeroko pojętą kompatybilnością elektromagnetyczną. Jako podstawę przygotowania referatu wykorzystano akty prawne związane z Prawem Geologicznym i Górniczym obowiązującym obecnie oraz wprowadzanym do stosowania z dniem 1 stycznia 2012 r. W referacie uwzględnione zostaną również wymagania związane z Ustawą o Systemie Oceny Zgodności, Prawem Pracy oraz tzw.„Dyrektywami nowego podejścia”. Na podstawie przedstawionych wymagań prawnych przedstawione zostaną zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, obowiązki jednostek wprowadzających wyroby na rynek oraz pracodawców wprowadzających te wyroby do zakładu górniczego.

(pobierz prezentację)

3. Jakość energii elektrycznej w zakładach górniczych i ich otoczeniu.

AGH w Krakowie, prof dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

Niską jakość dostawy energii elektrycznej można rozważać w kategoriach bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz w kategoriach kosztów dodatkowych. Obydwa zagadnienia nabierają w ostatnim czasie coraz większego znaczenia, stając się jednym z najważniejszych problemów technicznych i ekonomicznych. Sieć zasilająca w zakładach górniczych jest szczególnie narażona na negatywne skutki złej jakości dostawy energii elektrycznej. Wynika to z wielu czynników w śród których wymienić należy z jednej strony emisyjność dużych odbiorów energoelektronicznych (napędy maszyn wyciągowych), a z drugiej wrażliwość urządzeń, niekiedy warunkujących bezpieczeństwo pracy w kopalni tj. napędy wentylatorów, agregatów technologicznych, baterii kondensatorów itp. Na podstawie kilku praktycznych przykładów zostanie pokazane realne zagrożenia techniczne dla urządzeń stosowanych w przemyśle wydobywczym, a powodowane przez wybrane zaburzenia elektromagnetyczne

(pobierz prezentację)

4. Zaburzenia wysokoczęstotliwościowe i gospodarka widmem w podziemnych zakładach górniczych.

AGH w Krakowie, dr inż. Cezary Worek

W krajowym górnictwie odczuwalnie wzrasta udział technik związanych z łącznością bezprzewodową. Dotyczy to zarówno systemów identyfikacji maszyn i załogi RFID jak również systemów rozmównej łączności radiowej i systemów sterowania urządzeniami górniczymi. Ze względu na opinię Urzędu Komunikacji Elektronicznej, mówiącą że obszary podziemnych wyrobisk górniczych można wyłączyć z obowiązku spełnienia regulacji dotyczących użytkowania widma radiowego konieczne jest wypracowania odpowiednich zasad eksploatacji urządzeń i systemów radiowych. W referacie zostanie dodatkowo omówione zagadnienie związane z zaburzeniami wysokoczęstotliwościowymi które ze względu na podziemne środowisko kopalń charakteryzuje się unikalnymi cechami i wymaga specyficznego podejścia w przypadku wystąpienia problemów eksploatacyjnych.

(pobierz prezentację)

5. Przykłady braku kompatybilności elektromagnetycznej i ich konsekwencje.

Instytut Łączności - PIB, mgr inż. Marek Kałuski

W referacie zostanie zwrócona uwaga na zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz związanych problemów jakie mogą powstać, gdy urządzenia elektryczne/elektroniczne nie spełniają wynikających z EMC wymagań. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na niewłaściwe działanie (lub zadziałanie) urządzeń odpowiedzialnych za określone efekty oraz na problemy związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym urządzeń. Przedstawione zostaną przykłady "groźnych" lub „dokuczliwych” sytuacji powstałych w wyniku wystąpienia nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych i braku odporności urządzeń elektronicznych na takie zaburzenia.

(pobierz prezentację)

6. Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń i badań in situ. (Część 1, Część 2)

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, mgr inż. Roman Pietrzak,
Instytut Łączności - PIB, mgr inż. Marek Kałuski, mgr inż. Marek Michalak

W pierwszej części referatu przedstawione zostaną przypadki niezachowania kompatybilności elektromagnetycznej podczas badań, m.in. na przykładach wyrobów przeznaczonych do pracy w górnictwie. Badania zostały wykonane w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach w Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC). Prezentowane wyniki badań/pomiarów są efektem testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami podanymi w normach zharmonizowanych z dyrektywą EMC. Ponadto zostaną omówione przypadki, w których wyrób, mimo spełnienia wyżej wymienionych wymagań, miał problemy z zachowaniem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w warunkach rzeczywistych. Ze względu na poufność informacji, szczegóły dotyczące badanych urządzeń zostaną utajnione.

(pobierz prezentację)

W drugiej częsci referatu Przedstawiciele Laboratorium Badań EMC Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego przedstawią przykładowe wyniki badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń górniczych. Przedstawione zostaną wyniki badań realizowanych w warunkach in situ (w miejscu zainstalowania), prowadzonych zarówno w halach produkcyjnych, jak również w rzeczywistych warunkach podziemnego wyrobiska kopalni. Badania realizowane przez Laboratorium dotyczyły szerokiego spektrum urządzeń stosowanych w górnictwie od transformatorów, stacji zasilania przez ładowarki, lokomotywy do kombajnów ścianowych i chodnikowych – przykładowe wyniki najciekawszych z tych badań zostaną przedstawione w referacie.

(pobierz prezentację)